Dodatki do zasiłku rodzinnego:


1.Dodatek  tytułu urodzenia dziecka

2.Dodatek z tytułuopieki nad dzieckiem w okresie korzystaniaz urlopu wychowawczego

3.Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

4.Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

5.Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

6.Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

7.Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania