Zakres działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wohyniu

 

  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

I. Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały

 • zasiłek okresowy

 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

 

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • sprawianie pogrzebu

 • posiłek

 • pobyt w domach pomocy społecznej

 

II. Świadczenia rodzinne:

 • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

 • jadnorazowa zapomoga z tytułu uradzenia dziecka

 • zasiłki pielęgnacyjne

 • świadczenie pielęgnacyjne

 • fundusz alimentacyjny