Dział księgowo-finansowy

Dział księgowo-finansowy

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • dekretacja, ewidencja i obieg dokumentów finansowo – księgowych,
 • wprowadzanie danych z dekretowanych dokumentów księgowych do systemu komputerowego finansowo – księgowego i miesięczne uzgadnianie,
 • dokonywanie płatności zatwierdzonych faktur i rachunków,
 • przekazywanie w formie przelewów bankowych zasiłków i zleceń sporządzonych przez Dział Świadczeń Rodzinnych oraz Dział Pomocy Socjalnej,
 • kontrolowanie wydatków z planem finansowym Ośrodka,
 • prowadzenie ewidencji księgowej rozrachunków należności i zobowiązań Ośrodka według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 • prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków, zgodnie z klasyfikacją budżetową,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej zaangażowania planu wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 • ewidencja majątku rzeczowego i finansowego oraz wyposażenia Ośrodka oraz zarządzanie jego inwentaryzacją,
 • nadzór i kontrola obsługi kasowej,
 • ustalanie i obliczanie wynagrodzeń z różnych tytułów prawnych, w tym w szczególności ze stosunku pracy oraz z umów zleceń,
 • ustalanie i naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, i innych należnych pracownikom,
 • rozliczanie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych ( zarówno pracowników, jak i podopiecznych Ośrodka),
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie go z urzędem skarbowym,
 • rozliczanie delegacji, ryczałtów i innych świadczeń pieniężnych pracowników,
 • obsługa finansowa  i rozliczanie projektu realizowanego przy udziale środków pochodzących z UE,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych za okresy: miesięczne, kwartalne, i roczne: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (miesięczne i roczne), Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu  terytorialnego (miesięczne i roczne), Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, Rb-N kwartalne o stanie należności, Rb-50 kwartalne o dotacjach/ wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Ośrodka, tj. bilansu jednostek budżetowych, rachunku zysków i strat jednostek budżetowych oraz zestawienia zmian w funduszach jednostek budżetowych,
 • naliczanie odpisów na ZFŚS oraz jego obsługa.
Dane jednostkiData dodania do BIPWięcej informacji