Kompetencje i zadania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
1. Kierownik odpowiedzialny jest za całokształt działalności Ośrodka,
   w szczególności za :
a/ ustalanie potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej,
b/ ustalanie planów i realizację polityki kadrowej Ośrodka,
c/ zatrudnianie, zwalczanie pracowników Ośrodka uwzględniając przepisy Kodeksu Pracy
d/ zarządzanie mieniem i reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
e/ sprawowanie nadzoru nad przyznawaniem świadczeń pomocy społecznej,
f/ składanie corocznych sprawozdań Radzie Gminy z działalności Ośrodka


2. W szczególności do zadań Kierownika należy:
a/ ogólne kierownictwo Ośrodkiem,
b/ kierowanie pracą podległych bezpośrednio pracowników,
c/ czuwanie nad planowym, terminowym wykonywaniem zadań Ośrodka,
d/ dbanie o właściwy podział zadań i obowiązków w Ośrodku oraz odpowiedni poziom organizacji pracy
e/ reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz , składanie w jego imieniu oświadczeń


3. W ramach nadzoru i kontroli do zakresu działania Kierownika należy:
a/ stała kontrola i koordynacja pracy podległych pracowników,
b/ czuwanie nad poziomem dyscypliny pracy,
c/ sprawdzanie wykonania przez podległych pracowników własnych poleceń oraz poleceń organów nadrzędnych,
d/ ustalanie zakresów działania oraz kompetencji podległych pracowników,
e/ czuwanie nad uzupełnieniem i właściwym doborem kadr pracowniczych Ośrodka,
f/ opracowywanie planów pracy oraz analiz i sprawozdań z ich wykonania.


4. Kierownik jednostki jest upoważniony do przydzielania zadań pracownikom, wydawania poleceń zapewniających należyte  wykonywanie zadań.

 

Kontakt

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Radzyńska 2

21-310 Wohyń

Tel:(083) 353-07-59