Świadczenia rodzinne

 

Świadczenia rodzinne to:

  1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka,
  3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek pielęgnacyjny.

Świadczenia rodzinne przysługują :

  1. obywatelom polskim;
  2. cudzoziemcom :

a)do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

b)jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym

c)przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Świadczenia rodzinne przysługują ww. osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych w Wohyniu, ul. Radzyńska 2 informuje że:

w sprawie uzyskania Świadczeń Rodzinnych

 

  • od września każdego roku można pobierać i składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy, który kończy się dnia   31 października roku następnego.
  • złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 01 września do dnia 30 września skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych do dnia 30 listopada
  • złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października  do dnia 30 listopada skutkuje wypłatą świadczeń rodzinnych do dnia 31 grudnia

 

 

Kontakt

Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Radzyńska 21-310 Wohyń

Tel:(083) 353-03-48

Przyjmowanie stronPoniedziałek     8:00 – 15:30

Wtorek             nieczynne

Środa               8:00 – 12:00

Czwartek          8:00 – 12:00

Piątek              nieczynne