Karta Dużej Rodziny

 

             Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

 

            Celem programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci znajdujących się w takich rodzinach. W ramach programu wprowadzona zostanie karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

 

            Program jest podstawą do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych. W praktyce chodzi o zniżki za wstęp do instytucji podległych ministrom.

 

            Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące  na różnych szczeblach samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa prywatne, np. sklepy, restauracje, hotele. Szczególnie firmy komercyjne, proponując rodzinom wielodzietnym zniżki i rabaty na swoje produkty, mogłyby zmniejszyć ich wydatki.

 

            Każda instytucja, która przystąpi do programu będzie mogła wykorzystać w materiałach reklamowych lub informacyjnych znak „ Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Program będzie realizowany przy współudziale gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji publicznej.

 

            Koordynatorem programu będzie minister pracy i polityki społecznej. Jego zadaniem będzie zamieszczanie na stronie internetowej resortu pracy wykazu uprawnień przyznanych rodzinom wielodzietnym. W praktyce wykaz będzie źródłem informacji na temat podmiotów i instytucji zapewniającym rodzinom wielodzietnym uprawnienia.           

 

            Z programu będą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych, czyli takich w których jest troje i więcej dzieci- niezależnie od osiągniętego tego dochodu. Rodzice będą otrzymywali KDR na czas nieokreślony (bezterminowo), a dzieci: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki; bez ograniczeń wiekowych gdy mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas jego ważności).

        Karta będzie przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Będzie wydawana bezpłatnie. W przypadku jej utraty, kradzieży lub zagubienia ma być wydawany duplikat. Koszt wydania to 8,76 zł. W uzasadnionych przypadkach opłata ta nie będzie pobierana. Zmiana danych w Karcie będzie wymagała wydania nowego dokumentu.