Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego:

 

            Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie utworzył Wójt Gminy Wohyń, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

 

 Zadania Zespołu:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych,
  • podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią

 

    Wszystkie osoby (rodziny) w stosunku do których istnieje prawdopodobieństwo stosowania przemocy oraz osoby zagrożone wystąpieniem przemocy prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy w Wohyniu z siedzibą przy ulicy Radzyńskiej 2, 21-310 Wohyń ; tel. kontaktowy (083) 353-07-59