Postępowanie na Przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu „Aktywne włączenie w Gminie Wohyń” nr RPLU.11.01.00-06-0036/19 realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Data ogłoszenia
2020-10-16
Termin składania ofert
2020-10-26 10:00
Treść

Gmina Wohyń/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) na realizację usługi w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów z tematyki: kucharz małej gastronomii, sprzed, opiekunka osoby starszej i niepełnosprawnej, prawo jazdy kat. C, C+E z kwalifikacja na przewóz rzeczy, dla 15 Uczestników Projektu „Aktywne włączenie w Gminie Wohyń”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Kułakdodano do BIP dnia 16-10-2020 12:25:41