Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Symbol oferty
1/2019
Jednostka ogłaszająca
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wohyniu Radzyńska 2 21-310 Wohyń
Data ogłoszenia
2019-10-16
Termin składania dokumentów
2019-10-28
Wymagane wykształcenie

wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: administracja, socjologia,

Wymagania związane ze stanowiskiem

1)      niezbędne:

a)        obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b)        znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, znajomość ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  oraz przepisów wykonawczych (rozporządzeń) do w/w ustaw,

c)        wykształcenie wyższe, preferowane kierunki lub specjalności: administracja, socjologia, 

d)        nieposzlakowana opinia,

e)         brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku.

 

2)      dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe na stanowiskach pracy w administracji publicznej,

b) doświadczenie zawodowe w sektorze pomocy społecznej,

c) komunikatywność i sumienność,

c)  umiejętność podejmowania decyzji,

d) sprawna organizacja pracy,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) umiejętność sporządzania pism urzędowych, aktów administracyjnych (np. decyzji, postanowień),

g) znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.  

Zakres obowiązków

a)       udzielanie interesantom rzetelnej i pełnej informacji w zakresie załatwianych spraw;

b)      przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych;

c)      zakładanie i prowadzenie dokumentacji osób pobierających i ubiegających się o świadczenia z w/w ustaw;

d)     ustalanie uprawnień do w/w świadczeń;

e)      opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dot. w/w świadczeń;

f)       sporządzanie list wypłat;

g)      sporządzanie analiz, zapotrzebowań oraz sprawozdań rzeczowo – finansowych.

Wymagane dokumenty

1)                 życiorys –curriculum vitae – nie zawierające zdjęcia, z podaniem tylko informacji określonych w art. 221 Kodeksu pracy (tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania – adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), dane kontaktowe

2)                 list motywacyjny,

3)                 kwestionariusz osobowy (w załączeniu do ogłoszenia),

4)                 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe  oraz inne umiejętności,

5)                 kserokopia dowodu osobistego,

6)                 oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z          pełni praw publicznych, niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne          przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)                 oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonanie pracy na     stanowisku referenta ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych,

8)                 w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego      niepełnosprawność,

9)                 podpisana klauzula przetwarzania danych osobowych (w załączeniu do ogłoszenia).  

Warunki pracy

1)          miejscem pracy jest siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wohyniu,

 

 2)  stanowisko pracy jest związane z pracą przy monitorze ekranowym, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz obsługą interesantów (bezpośrednią, telefoniczną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej),

3)  na stanowisku pracy wymagany jest kontakt bezpośredni lub telefoniczny z mieszkańcami,

4) wykonywanie pracy pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem

5) praca będzie wykonywania w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wohyniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%.  

Miejsce składania dokumentów

Oferty z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych” należy składać osobiście w zamkniętych kopertach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wohyniu od poniedziałku do piątku w godzinach:  poniedziałek 8:00-16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30  lub przesyłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Średnia 26,  21-310 Wohyń  w terminie do dnia
28 października 2019 r.,
o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wohyniu.

Uwagi

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
W treści oferty należy podać numer do kontaktu telefonicznego.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej  BIP - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wohyniu oraz  na  tablicy  informacyjnej  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Wohyniu.


Wybrany kandydat
Elżbieta Wiczuk zamieszkała Bezwola

Uzasadnienie wyboru
Wybrana kandydatka na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych spełniła wszystkie wymogi formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze. oraz uzyskała najwyższy wynik podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka posiada bogatą wiedzę na temat realizacji zadań na wymienionym stanowisku. Wykazała się znajomością ustaw określonych w ofercie, m.in.: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, oraz przepisów wykonawczych (rozporządzeń) do w/w ustaw.
Anna Mańkowska zamieszkała Wohyń

Elżbieta Wiczuk zamieszkała Bezwola

Renata Mierzwińska zamieszkała Bojanówka

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Grzegorz Kułak
Dodano do BIP dnia 16-10-2019 12:33:35